საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

მარეგულირებელი აქტები

რეპატრიაციის საკითხები - მარეგულირებელი აქტები


X

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ