საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

იურიდიული დეპარტამენტი

 
კახაბერ პეტრიაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
 
 
მამუკა კიკალეიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
     
 
თენგიზ ყურაშვილი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი
 
 
ლევან ბარდაველიძე

სასამართლო წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი