საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

 
ზვიად ლათიბაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
 
 
კახაბერ უშიკიშვილი

დეპარტამენტის უფროსის
მოადგილე


 
დავით ცუხიშვილი

სამსახურებრივი დისციპლინის
უზრუნველყოფის
სამმართველოს უფროსი

 
 
მიხეილ ხაჭაპურიძე

შიდა აუდიტისა და
ფინანსური კონტროლის
სამმართველოს უფროსი


     
   


   

 

მიხეილ ხაჭაპურიძე
შიდა აუდიტისა და ფინანსური კონტროლის სამმართველოს უფროსი