საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

შეჭირვებული დევნილი ოჯახებისათვის ფულადი დახმარებები