საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანო

   
გიორგი სანთელაძე

უფროსი მ.შ.
 
 
გიორგი ქორიძე

უფროსის მოადგილე