საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველო

 
ნათია არბოლიშვილი
ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების სამმართველოს უფროსი