საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ლტოლვილთა სტატისტიკა

 


 

თავშესაფრის მაძიებელთა და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა სტატისტიკა - 2017 წ.