საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

2017-2018წწ. სამოქმედო გეგმა

 


დევნილთა მიმართ 2017-2018 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა
[განთავსების თარიღი: 27.02.2018]